Vedtægter

§1
Foreningens navn er Holbæk Red Devils og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune.
Navneændring kan kun ske på en lovlig indkaldt generalforsamling med opbakning af mindst 2/3 af de stemmeberettiget fremmødte.


§2
Foreningens formål er, at give medlemmerne mulighed for at dygtiggøre sig inden for foreningens idrætter og dermed øge interessen herfor, samt for det sociale samvær blandt foreningens medlemmer. 

§3
Foreningen er medlem af Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF).

§4
Som medlem af foreningen kan optages enhver uberygtet person, der vil overholde denne vedtægts bestemmelser, og som ikke er i restance i andre foreninger under DIF & DAFF.


§4a 

Passive medlemmer kan optages på samme betingelser som ovenstående til et lavere kontingent, som fastsættes af bestyrelsen.


§5
Kontingent betales ved indmeldelse. Kontingentet opkræves forud 3 gange årligt. Med opkrævning 1/2, 1/5, 1/8.

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen, på grundlag af et budget udarbejdet af bestyrelsen for det kommende regnskabsår, som skal godkendes på den ordinære generalforsamling.

§6
Udmeldelse af foreningen kan KUN ske ved at melde sig ud af Holdsport og vil gælde fra udgangen af det igangværende medlems kvartal, og jvf. DAFF turnerings regulativ §1.

§6a
Ved genindmeldelse inden for 12 måneder, efter udmeldelse, skal denne godkendes af bestyrelsen.

§7
Et medlem, der er i restance, har ingen stemmeret i foreningens anliggender. Ved tre måneders restance ophører medlemskabet.

§8
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. En eksklusion skal meddeles skriftligt til medlemmet. Samtidig med eksklusionen, skal den ekskluderede gøres bekendt med, at eksklusionen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor vedkommende har adgang og taleret for at kunne anke sagen.

§9
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Forelæggelse af revideret og underskrevet regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent satser
  6. Fremlæggelse af og godkendelse af årsbudget
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet under punkt 7, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling har bestyrelse, trænere og betalende medlemmer der ikke er i restance.

§10
For vedtægts ændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. I alle øvrige tilfælde, er almindelig stemmeflertal afgørende ved afstemninger.


§11
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret begæring herom til formanden. Indkaldelsen skal ske senest 2 uger efter begæringens fremkomst og med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
Det er kun fremmødte på ekstraordinær generalforsamling har stemmeret.

§12
Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Hvis bestyrelsen består af et lige antal medlemmer, har formanden 2 stemmer, i tilfælde af at der skal stemmes om noget.

På ulige år, er formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og på lige år er kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsens revisor på valg hvert år.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

Valgbare til posterne er alle medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Hvis formand går i utide, rykker næstformand op som formand, indtil førstkommende generalforsamling.


§13
Foreningen tegnes af formanden. Klubbens adresse er formandens adresse.

Alle hævninger og checks fra foreningens konti, skal underskrives af både kasserer og et andet gyldigt  bestyrelsesmedlem.


§14
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Foreningens regnskab skal føres efter god regnskabsmæssig skik.

Årsregnskabet skal fremsendes skriftligt og med revisor-påtegning 7 dage inden den ordinære generalforsamling.

Kontingentbetalingen skal registreres på en sådan måde, at registreringen samtidig kan fungere som medlemskartotek.

§15
Foreningen kan ikke opløses så længe mindst 5 medlemmer ønsker at fortsætte den.

Opløses foreningen, tilfalder dens aktiver Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF)

§16
Denne vedtægt vil til enhver tid være underlagt ”Lov om Folkeoplysning”.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 15. september 2023